Narremelhette er en liten til mellomstor brun hettesopp. Den er særlig knyttet til alpine habitater med vierkratt, men er også funnet i lavlandet.

Beskrivelse

Narremelhette er en liten til mellomstor hettesopp med mørk brun til grå-brun hatt, nedløpende skiver og mellukt. Den kan lett forveksles med melhette, men har brunere hattfarge og annerledes cheilocystidier. Cheilocystidiene har lange, tynne utvekster og finnes i større eller mindre antall mellom basidier på skiveeggen, i motsetning til hos melhette der cheilocystidiene har korte utvekster og dekker hele skiveeggen.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Narremelhette er særlig knyttet til alpine habitater med vierkratt, men er også funnet i lavlandet. Den er muligens sjelden i Norge, men er funnet i flere fylker og er antakelig oversett og forvekslet med melhette.