Moraria sphagnicola ble første gang funnet i en dam i Nordland, 5 moh. Det kan ikke utelukkes at arten er blitt introdusert og hører hjemme på svartelista. 

Nøkkelkarakterer

Moraria sphagnicola har en relativt slank kropp. Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre del (endopod) er 2-leddet. Indre del på første benpar (endopod) er like lang, evt noe kortere enn ytre del (exopod). Hos de tre neste benparene er den indre delen betydelig kortere. Det femte benparet er større enn de foran, og er besatt med små pigger. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er stort. Også kjønnsåpningslappen (operculum) er stor og har et sirkulært utseende, mens det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er langt og smalt og omtrent dobbelt så langt som bredt. Den første antennen (antennule) består av sju ledd.

Hunn: Lengde 0,40 mm

Hann: Lengde 0,32 mm

Økologi og utbredelse

Moraria sphagnicola ble første gang funnet i en dam i Nordland, 5 moh. Det var kun snakk om få individer og vi kan ikke utelukke at vi her snakker om en introdusert art. Arten har en palearktisk utbredelse og som det latinske artsnavnet (sphagnicola) tilsier, er den assosiert med torvmose Sphagnum.