Selv om Bryocamptus cuspidatus relativt nylig er registrert som ny art i Norge, har den vist seg å være en av de vanligere artene.

Nøkkelkarakterer

Bryocamptus cuspidatus har en variert morfologi. Kroppen er relativt slank med en forkropp (prosome) som er noe mer robust en bakkroppen (urosome). Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre benpar (endopod) er 2-leddet. Hos det første benparet er indre del (endopod) like langt som ytre del (exopod), mens hos de neste tre benparene (2–4) er indre betraktelig kortere enn ytre del. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er kort og bredt. Kjønnsåpningslappen (operculum) er ikke framtredende og har mange små tenner (ca. 18). Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er omtrent like langt som det er bredt. Hos hunnen er den bakerste børsten omdannet til en bøyd, kraftig basalklo. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd. Eggsekken inneholder to egg.

Female: Lengde 0,53–0,80 mm

Hann: Lengde 0,40–0,60 mm

Økologi og utbredelse

Selv om Bryocamptus cuspidatus relativt nylig er registrert som ny art i Norge, har den vist seg å være en av de vanligere. Den har en palearktisk og nearktisk utbredelse og kan påtreffes i innsjøer, dammer, rennende vann, mose og grunnvann. Den er karakterisert som en kaldstenoterm art som er vanligere i fjellområder enn i lavlandet. Også i arktis er den vanlig. Flest funn er gjort i næringsfattige, nær nøytrale lokaliteter.

Forvekslingsarter