Bryocamptus arcticus er en vanlig art som er vidt utbredt i fastlands-Norge, men som mangler på Svalbard. De fleste funnene er gjort i små dammer og pytter

Nøkkelkarakterer

Bryocamptus arcticus har en relativt slank kropp som smalner av mot enden (urosom). Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre benpar (endopod) er 2-leddet. Hos det første benparet er indre del like lang eller noe lengre enn ytre del, mens hos de neste tre benparene (2–4) er indre del betraktelig kortere enn ytre del. Hos hannen er det siste segmentet på ytre del av det fjerde benparet besatt med en kamlignende struktur, bestående av små tenner. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er lite fremtredende. Kjønnsåpningslappen (operculum) er armert med ca. 16 små tenner. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er bredere enn det er langt og smalner av baktil. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd. Eggsekken inneholder to egg.

Hunn: Lengde 0,44–0,70 mm

Hann: Lengde 0,50–0,60 mm

Økologi og utbredelse

Bryocamptus arcticus er typisk for høyereliggende områder og med en palearktisk og nearktisk utbredelse. Den er vanlig i små vannforekomster som dammer, pytter, myrer, men er også funnet i litoralsonen til innsjøer. Substratet der den fins varierer; steinbunn, grus, mudder, mose og vegetasjon. Bryocamptus arcticus er en kaldstenoterm art som er vanligst i høyereliggende områder.

Forvekslingsarter