Variabelen 9NE Nedbørfeltstørrelse angir arealet av landområde, inkludert eventuelle vannforekomster, som drenerer gjennom et gitt punkt på land eller i et elveløp.