Omfatter vannmasser i bresjøer og leirpåvirkede innsjøer.

F5 Turbide vannmasser omfatter vannmasser i innsjøer med høyt innhold av suspendert (oppslammet) materiale, det vil si over 2 mg STS/l. Hovedtypen F5 er knyttet til bresjøer eller små lavlandsjøer med nedbørfelt i leire. De suspenderte partiklene i vannmassene gir vannet en grå eller grågrønn farge.

F5-3 Bresjø-vannmasser i innsjøen Øvre Leirungen (0,6 km2) i Vågå kommune.

Definisjon og avgrensning

Vannmassene i bresjøer består hovedsakelig av smeltevann fra isbreer, og har ofte en grå eller grønnaktig farge på grunn av suspendert (oppslammet), knust stein (steinmel). Fargen varierer fra grågrønn til grå avhengig av konsentrasjonen av finstoff i vannet. Ved høyt innhold av finsubstrat, blir vannet gråere. Vannmasser med høy turbiditet på grunn av suspenderte leirpartikler, får også en grå farge. Turbiditeten i bresjøer øker med økende bresmelting og øker derfor utover sommeren og når sin høyeste verdi i september. I mange bresjøer er da mengden suspendert stoff over 10 mg STS/l. «Leirsjøene» har ofte svært varierende turbiditet gjennom sommerhalvåret, avhengig av siste dagers nedbør. Nedbør fører til økt vannføring, økt erosjon av bunnsedimentene, større mengder suspendert finmateriale og økt turbiditet. Lengre, tørre perioder har den motsatte effekten; redusert vannføring gjør at mye av finstoffet sedimenteres. Da kan vannet i typiske leirpåvirkede innsjøer og dammer kan bli relativt klart.

Bresjøer ligger i tilknytning til breer. Smeltevannet gir opphav til vannmasser med lav temperatur. Til tross for at lufttemperaturen øker, kan temperaturen i en bresjø synke utover sommeren fordi økt nedsmelting av breen gjør at det tilføres så mye kaldt vann at det mer enn oppveier den lokale oppvarmingen av vannmassene i sjøen. Høyt innhold av suspendert materiale resulterer i svært lavt siktedyp. Turbide vannmasser har derfor lav planteproduksjon og lavt biologisk mangfold. Også bunnfaunaen er oftest artsfattig. «Leirsjøene» har gjerne litt høyere artsmangfold pga. lengre perioder med noe lavere turbiditet og varmere vann, som gir gunstigere forhold for planteproduksjon og fauna.

Grunntypeinndeling

F5 Bresjø-vannmasser er betinget av turbid vann (TU·a+) og konnektivitet (KO·¤), og delt inn i tre grunntyper basert på variasjonene innenfor to miljøvariabler:

TU Turbiditet (tLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassede trinnene basert på basistrinn 1) litt til temmelig turbid (TU·ab, STS 2–10 mg/l) turbid (TU·c, STS > 10 mg/l).

KA Kalkinnhold (hLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassede trinnene basert på basistrinn 1) svært til noe kalkfattig (KA·abcd, < 4 mg Ca/l) og 2) kalkrik til svært kalkrikt (KA∙efg 4–10 mg Ca/l).

Oversikt over grunntyper

F5-1 Kalkfattige litt turbide vannmasser

F5-2 Kalkrike litt turbide vannmasser

F5-3 Svært turbide vannmasser

Variasjon

For F5 Bresjø-vannmasser er det ingen uLKMer som beskriver ytterligere variasjon.