«Fysisk observerbare gjenstander som helt eller for det meste består av sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier og som er resultatet av menneskers virksomhet».

Også menneskeskapte objekter skal vanligvis angis som antall eller som telle-, tetthets- og konsentrasjonsvariabler (se Tabell A1–2 og NiN[2] Artikkel 1, kapittel B4e). Så langt som mulig skal sektorvise standardiserte kategori-inndelinger (for kulturminner, transportårer, bygninger etc.) benyttes, men med åpning for tillegg av noen kategorier.