Lokale komplekse miljøvariabler (LKM) er definert som «variabler som hver består av flere enkeltmiljøvariabler som samvarierer i mer eller mindre sterk grad, og som gir opphav til variasjon i artssammensetning på relativt fin romlig skala og som har en virkning som vedvarer over relativt lang tid [typisk mer enn 100(–200) år]»

I alt 57 LKM er identifisert som relevante for typeinndeling og/eller som underordnete lokale miljøvariabler for beskrivelsessystemet på natursystemnivået i NiN. Der LKM er relevante for typeinndeling er de med på å definere grunntyper og kan slik sees som de minste byggestenene i systemet.

Miljøvariablene er av to prinsipielt ulike typer, miljøfaktor (‘mer eller mindre naturlig klassedelt variasjon i en miljøegenskap’ eller miljøgradient (‘mer eller mindre gradvis endring i en miljøegenskap’). En av miljøvariablene, Sedimentsortering (S3), skiller seg fra resten ved å være flerdimensjonal.

I artikkel 3 vil tabell B1–1 gi en oversikt over alle disse LKM og Tabell B1–2 gi en oversikt over basisklassene og basistrinnene de er delt inn i.