Arealer som er kunstig anlagt for tilsåing med gras og tilplanting med busker og trær. 

T43 omfatter mark som har blitt anlagt etter planering eller utfylling og har et intensivt hevdregime uten hyppig markbearbeiding. Det vil si at marka gjødsles, sprøytes, tilsås el.l., men ikke jevnlig spavendes eller pløyes opp. Hovedtypen omfatter ikke jordbruksmark. Typiske eksempler på T43 er plener og parker.

De fleste arealer som tilhører T43 og som skjøttes regelmessig (plener som klippes, lukes, kalkes, sprøytes etc.) huser et svært begrenset antall «ville» arter, og de fleste er trivielle ugrasarter. Den øvrige artssammensetningen er i stor grad spesifikk for hvert område og består av arter som, på tilsynelatende tilfeldig vis, har klart å få fotfeste der. Over lang tid uten MB Markbearbeiding vil artsutvalget trolig utvikle en viss fordeling i forhold til miljøforholdene på stedet på tilsvarende måte som T45 Oppdyrket varig eng.

Definisjon og avgrensning

T43 defineres som sterkt endret mark som er dannet gjennom høy menneskebetinget forstyrre (planering, utfylling), og som skjøttes etter et intensivt hevdregime (SX∙k). Den gjennomgår ikke regelmessig MB Markbearbeiding (MB∙0) som pløying eller spavending.

Den skiller seg fra T42 Sterkt endret, hyppig bearbeidet fastmark med intensivt hevdpreg hvor marka jevnlig pløyes opp eller spavendes (MB∙+).

Et areal under gjengroing skal tilordnes T42 inntil artssammensetning i felt- og bunnsjiktet er dominert av arter som er typisk for T4 Fastmarksskogsmark eller inntil skogbestandet tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog (7SD–NS∙5).

Grunntypeinndeling

T43 er ikke delt inn i grunntyper.

Variasjon

For T43 kan tre underordnede miljøvariabler (uLKM) beskrive variasjoner innenfor hovedtypen:

KA Kalkinnhold: Det skilles mellom T43 som er litt kalkfattig til intermediær (KA∙cde) og T43 som er kalkrik (KA∙fgh).

HI Hevdintensitet: Variabelen brukes for å beskrive T43 med tydelig beitepreg (HI∙a).

VM Vannmetning: Fuktmark (VM∙b) skilles fra «normal» veldrenert mark (VM∙a) ved at den holder seg fuktig relativt lenge etter den har blitt fuktet opp, og derfor inneholder rikelig med fuktmarksindikatorer. Veldrenert mark har ingen eller bare spredte fuktmarksindikatorer.

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om dynamikken i artsakkumulering i grasplener og parker, og i hvilken grad variasjonen i forekomst og mengde av «ville» arter slike steder avhenger av tid siden de ble anlagt og miljøforholdene på stedet.