Innsjøbunn i små, menneskeskapte dammer i jordbrukslandskapet som over lang tid har blitt påvirket av næringstilførsel.

L12 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn omfatter innsjøbunn i dammer i jordbrukslandskapet som er påvirket av eutrofiering (tilførsel av næringsstoffer) over tid og som dermed har fått et høyt innhold av næringssalter. Innholdet av næringssalter forblir høyt selv etter at tilførslene av næringsstoffer er redusert. Hovedtypen forekommer ofte i kunstige dammer eller dammer som er sterkt preget av jordbruksaktivitet (semi-naturlige systemer).

Bunnen i gårdsdammen med L12 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn på Holtsmark i Lier kommune med blant annet korsandemat Lemna trisulca.

Definisjon og avgrensning

Hovedtypen omfatter små til middels store dammer, hovedsakelig «gårdsdammer» som er anlagt for ulike landbruksformål, og som blir mer eller mindre regelmessig skjøttet. «Gårdsdammer» er en samlebetegnelse på et stort mangfold av med små innsjøer mindre enn 10 000 m2. Nærheten til aktivt landbruk gjør at gårdsdammene over lang tid har blitt tilført mye næringssalter som nitrogen og fosfor. Dette skjer når dyrkingsjord i nedbørfeltet blir gjødslet eller dammen fungerer som en vanningsdam for beitedyr. Innholdet av næringssalter kan forbli høyt i flere tiår etter at eutrofieringen opphører. Næringssalter som er bundet i nedbørfeltet vaskes over tid ut i dammen og opprettholder fosfor- og nitrogenkonsentrasjoner i bunnsedimentene som er mye høyere enn den naturlige bakgrunnsverdien. Bunnsedimentene i dammer tilhører L12 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn så lenge innholdet av næringssalter er høyere enn den naturlige bakgrunnsverdien og dette gjenspeiles i artssammensetningen. L12 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn skiller seg fra L17–C–3 Kronisk eutrofiert innsjøbunn ved å ha en artssammensetning som er moderat, men ikke sterkt endret i forhold til artssammensetningen på tilsvarende naturlig bunn. Dette gir seg utslag i at artssammensetningen inneholder en blanding av arter som er typisk for naturlig bunn og arter som begunstiges av den økte næringsstofftilgangen.

Ved fravær av fisk vil L12 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn ofte få et svært artsrikt bunndyrsamfunn. Slike lokaliteter fungerer også som ynglelokaliteter for amfibier.

Grunntypeinndeling

L12 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn består av én grunntype betinget av HG Hevd med bakgrunn i næringsstoffbelastning (dLKM) og klassen moderat gjødslingseffekt (HG·b).

Oversikt over grunntype

L12-1 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn

Variasjon

For L12 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn er det ingen uLKMer som beskriver ytterligere variasjon.