I den afotiske sonen finner det sted en betydelig artsutskifting mot dypet. Mange enkeltvariabler er korrelert med dyp, slik som trykk, temperatur, mattilgang etc.

Det er til dels uklart hvilke av disse som er utslagsgivende for den vertikale fordelingen av arter innen ulike artsgrupper eller om det er den økte stabiliteten i en lang rekke viktige miljøvariabler med økende dyp som er utslagsgivende. Med økende dyp avtar variasjonen i temperatur gjennom året, variasjonen i salinitet og i bevegelsesenergi. I tillegg avtar temperaturen. Graden av dybderelatert miljøstabilisering øker med skiftende vannmassetyper fra kystvann via atlantisk vann og intermediært vann til dyphavsvann («minusvann»). Vannmassetilhørighet er hovedkriterium for tilordning til DM-trinn; dybdeangivelsene i tabellen er omtrentlige og avvik forekommer. Dybdegrenser for de ulike stabilitetsnivåene varierer regionalt og med strømforholdene, f.eks. ligger grensene på mye større dyp i dype fjorder enn på åpent hav, og de ligger noe dypere i sør enn i nord. Sognefjorden, Tysfjord og andre dype terskelfjorder har atlantisk vann til de største dyp, med temperaturer som vanligvis ikke faller under 4 °C, og tilhører derfor i sin helhet DM∙b. Dybderelatert variasjon i dype terskelfjorder beskrives ved  bruk av LKM dybderelatert variasjon i dype terskelfjorder (DD).

Kunnskapsbehov: 

  • Gradientlengdeberegning, først og fremst for sedimentbunn (MAREANO), men også for pelagialen, som grunnlag for å fastsette antall basistrinn
  • Prosesser og mekanismer som er årsak til at artene fordeler seg langs DM

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

Grunnlaget for å fastsette antallet basistrinn er spinkelt. Her er grensene mellom de viktigste vannmassetypene, som representerer viktige grenseverdier for temperaturvariabilitet, brukt som trinngrenser. Dyphavsvannmasse-beltet er delt i tre trinn basert på opplysninger (se NiNnot123) om at det finnes et samfunnsskille for fisk ved ca. 1500 m (Bjelland & Holst 2004) og for polychaeter og fisk ved ca. 3000 m (E. Oug, pers. med.). Disse skillene representerer utskifting, ikke bare uttynning, av artssammensetningen,

Basistrinn