Hovedtypen omfatter våtmarkssystemer som har oppstått gjennom irreversibelt inngrep på mark som ikke tidligere var våtmark.

V13 Ny våtmark kan oppstå når grunnvannsnivået i et område endres, for eksempel ved permanent oppdemming eller nedtapping av innsjøer, etter tørrlegging av elveleier, ved veibygging etc. Utgangspunktet har gjerne tilhørt hovedtypegruppe L Ferskvannsbunn, eller hovedtypene T35 Sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke, T37 Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater, i rask suksesjon eller T39 Sterkt endret eller ny fastmark i langsom suksesjon. I slike tilfeller starter suksesjonen ofte fra naken mark. V13 Ny våtmark kan også oppstå ved forsumping når dreneringssystemene på jordbruksmark som er oppdyrket ved drenering av tidligere våtmark ikke lenger holdes i hevd og dreneringssystemet kollapser. Neddemming av T4 Fastmarksskogsmark kan også gi opphav til V13 Ny våtmark, inkludert arealer som er demmet ned av bever. Hovedtypen dekker vanligvis små arealer.

Definisjon og avgrensning

V13 Ny våtmark defineres som sterkt endret mark uten hevdpreg som er oppstått gjennom irreversibelt inngrep på mark som ikke tidligere var våtmark (SX∙o). Hovedtypen inkluderer også T4 Fastmarksskogsmark som er neddemt av bever.

Et areal med V13 Ny våtmark har oppstått fra et fastmarks- eller ferskvannsbunn-system når definisjonen av våtmarkssystem er tilfredsstilt, dvs. når grunnvannsspeilet er tilstrekkelig nær markoverflata til å betinge forekomst av organismer som typisk er tilpasset et liv under vannmettede forhold.

Grunntypeinndeling

V13 Ny våtmark er delt i 8 grunntyper, basert på variasjon innenfor to miljøvariabler:

HS Hovedtypespesifikk inndeling (tLKM). Det antas at akkumuleringen av arter gjennom suksesjonen mot V13 Ny våtmark følger veier som er mulig å systematisere ut fra opprinnelsen til arealet. Det er derfor gjort en pragmatisk HS Hovedtypespesifikk inndeling med foreløpig fire klasser: V13 Ny våtmark med opprinnelse i sterkt endret fastmarkssystem som ikke er jordbruksmark (HS∙A), med opprinnelse i jordbruksmark på fastmark (HS∙B), med opprinnelse i neddemt skogsmark (HS∙C) eller med opprinnelse i hovedtypegruppen L Ferskvannsbunn (HS∙D).

IO Innhold av organisk materiale (tLKM). Variabelen beskriver graden av innhold av organisk materiale i marka. Organisk materiale kan være produsert på stedet eller være tilført.

Det skilles mellom V13 Ny våtmark med torvdannelse (IO∙b¤), typisk dominert av torvmoser Sphagnum spp. gjennom hele suksesjonsløpet, og V13 Ny våtmark uten torvdannelse (IO∙0a). Dette er fordi det antas at våtmarkssystemer som akkumulerer torv (IO∙b¤) vil ha en artssammensetning som er betydelig forskjellig fra den i V13 Ny våtmark på overveiende uorganisk mark (IO∙0a), uavhengig av hvilket natursystem som gav opphav til den 13 Nye våtmarka.

Variasjon

For denne hovedtypen kan én underordnet miljøvariabel (uLKM) beskrive ytterligere variasjon innenfor de 8 grunntypene:

KA Kalkinnhold (tLKM). Variabelen uttrykker variasjon i pH og innhold av viktige mineralnæringsstoffer, som medfører variasjon i artssammensetningen både i fastmarks- og i våtmarkssystemer. Kalsiumkonsentrasjonen i substratet (jord, vann, berg, bunn) er et godt uttrykk for variasjon langs variabelen og gir derfor opphav til navnet.

Variabelen er foreløpig inkludert i beskrivelsessystemet med en grov inndeling i de to trinnene kalkfattig til svakt intermediær (KA∙abcd) og sterkt intermediær til kalkrik (KA∙efghi) fordi man antar at variabelen gir opphav til en observerbar forskjell i artssammensetningen.

Kunnskapsbehov

Det finnes knapt noen kunnskap om arealdekning, suksesjonsveger og variasjon i artssammensetning innenfor V13 Ny våtmark.