Omfatter bunnen i elver og bekker som tydelig influeres av varmt kildevannsframspring.

O4 Varm ferskvannskildebunn omfatter bunnen i kilder som tydelig påvirkes av varme grunnvannsframspring. Grunnvannet i en varm ferskvannskilde har relativt konstant temperatur og vannkjemi gjennom døgnet og året. Kildevannets temperatur avtar med økende avstand fra utspringet. I vannet øker saltenes løselighet med økende temperatur, og vannet har derfor oftest høye konsentrasjoner av svovel, ammonium og kalsium. Dette fører til at leveforholdene i og nær varm ferskvannskildebunn skiller seg markert fra leveforholdene på annen ferskvannsbunn.

Definisjon og avgrensning

De eneste varme kildene i Norge ligger på Spitsbergen. Der finnes varme kilder i to områder; på Nordvest-Spitsbergen innerst i Bockfjorden og ved Hornsund på Sørkapp. Ved Bockfjorden finnes to delområder med varme kilder, og der ligger Jotunkildene, Gygrekildene og Trollkildene. Ved Sørkapp ligger kildene Trollosen og Fisosen. Vanntemperaturen i kildene i Bockfjorden er mellom 14 og 26°C, og temperaturen i kildene i Hornsund mellom 4 og 15°C. Kildevannets temperatur avtar med økende avstand fra utspringet. I vannet øker saltenes løselighet med økende temperatur, og vannet har derfor høye konsentrasjoner av svovel, ammonium og kalsium, særlig nær utspringet. Høy temperatur, avvikende vannkjemi og svært få forekomster, resulterer i en artssammensetning med flere rødlistede arter, for eksempel innen muslingkreps og kransalger, samt svoveloksyderende bakterier som gir næring til rundormer og andre arter.

Grunntypeinndeling

O4 Varm ferskvannskildebunn er betinget av observerbar jordvarmeinnflytelse (JV·a+) og klar kildepåvirkning (KI·d) og delt inn i ni grunntyper basert på variasjonen innenfor tre miljøvariabler:

DK Dominerende kornstørrelse (hKLM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i fire hovedtypetilpassede trinn basert på basistrinn 1) leire og silt (DK·abcdefgh, < 1/16 mm), 2) sand og grus (DK·ijklmnopqr, 1/16–64 mm), 3) stein og blokk (DK·stuv, 64–1024 mm) og 4) stor blokk (DK·wxy¤, > 1024 mm).

JV Jordvarmeinnflytelse (tKLM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede trinn basert på basistrinn 1) Observerbar jordvarmeinnflytelse (JV·a, 2–10 °C) og 2) sterk jordvarmeinnflytelse (JV·bc, 10–50 °C).

FK Ferskvann med avvikende kjemisk sammensetning (tKLM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede klasser basert på basisklasser 1) vann uten avvikende kjemisk innhold (FK·0) og 2) svovelrikt vann (FK·f).

Oversikt over grunntyper

O4-1 Silt- og leirbunn i litt varm kilde

O4-2 Sand- og steinbunn i litt varm kilde

O4-3 Stein- og blokkbunn i litt varm kilde

O4-4 Storblokket bunn i litt varm kilde

O4-5 Silt- og leirbunn i varm kilde

O4-6 Sand- og steinbunn i varm kilde

O4-7 Stein- og blokkbunn i varm kilde

O4-8 Storblokket bunn i varm kilde

O4-9 Svovelpåvirket bunn i litt varm kilde

Variasjon

For denne hovedtypen kan to underordnede miljøvariabler (uLKM) beskrive variasjonen innenfor de 9 grunntypene i større detalj.

KA Kalkinnhold (uLKM). Kalkfattig varm kildebunn (KA·cd, 1–4 mg Ca/l) kan skilles fra kalkrik varm kildebunn (KA·efghi, > 4 mg Ca/l).

KI Kildevannspåvirkning (uLKM). Varm kilde med sterk ustabil kildepåvirkning (KI·de) kan skilles fra varm kilde med svært sterk og stabil kildevannspåvirkning (KI·¤).