Feltsjikt dominert av graminider og urter. Spredte busker kan forekomme. Bunnsjikt dominert av brunmoser, men også innslag av torvmoser.

Økologisk karakteristikk

Saltpåvirket myrkant er relativt rik minerogen myr karakterisert av innslag av salttolerante arter. Myrtypen forekommer blant annet i overganger mellom strandenger og våtmark, og finnes hovedsakelig i Nord-Norge, særlig Troms og Finnmark. Typen forekommer i mykmatter og nedre fastmatte og skilles først og fremst ut på grunnlag av forekomst av salttolerante arter og oftest driftlinje i overkant mot ren myrvegetasjon. Artssammensetning en blanding med myrkantarter på minerogen myr og salttolerante arter. Derfor likhetstrekk med strandeng, men skilles fra denne ved å ha torvdannelse og tydelig innslag av myrplanter. Oversvømmes sjelden og saltinnhold vaskes ut og er derfor lavt.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hovedsakelig flatt eller svakt hellende terreng i tilknytning til strandenger. 

Utbredelse og regional fordeling

MB-NB og ASHTZ, O1-OC.

Viktigste forvekslingstyper