Våtmark oppstått på tidligere jordbruksmark. Kartleggingsenheten forekommer på permanent våt mark og preges av gradvis økning i våtmarksvegetasjon dominert av graminider eller urter, og med varierende dekning av torvmoser (torvakkumulasjon) eller andre moser.

Økologisk karakteristikk

Ny våtmark med opprinnelse i jordbruksmark omfatter våtmarkssystemer som har oppstått gjennom irreversibelt inngrep på tidligere jordbruksmark. Typen dannes etter at grunnvannsnivået på tidligere jordbruksmark har blitt endret, for eksempel ved at drenering av tidligere våtmark ikke lenger holdes i hevd og dreneringssystemet kollapser. Dette fører til forsumping på grunn av stagnerende vann. Fra jordbruksmarkmark etableres etter hvert våtmarksvegetasjon, men akkumulering av arter er lite forutsigbar og varierer med de økologiske forholdene på stedet og annen våtmarksvegetasjon i nærheten. Ny våtmark både med og uten torvakkumulasjon (dominert av torvmoser i bunnsjiktet) inngår i kartleggingsenheten. Utgangspunktet er tidligere jordbruksmark og dette skiller typen fra andre nye våtmarkstyper. Det er liten kunnskap om variasjon i artssammensetning og derfor er heller ingen tabell med diagnostiske arter tatt med.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt terreng i jordbrukslandskap, som regel små arealer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper