Tett tresjikt av ore-arter eller krattskog av store vierarter. Ofte er skogbunnen tuete og med vannansamlinger mellom trær og tuer. Feltsjiktet er stedvis tett og dominert av høgvokste urter. Bunnsjikt varierer fra nesten fraværende til godt utviklet.

Økologisk karakteristikk

Frodige lauvskoger ved innsjøer og tjern og andre steder med høgt relativt stagnerende vann. Ofte som en sone mellom ferskvannsvegetasjon (starrsumper etc.) og fastmarksskog eller kulturmark. Svartor dominerer i tresjiktet i låglandet i Sørøst-Norge, ellers er gråor og store vierarter de viktigste artene i tresjiktet. Høgvokste urter dominerer i feltsjiktet. Mjødurt, humleblom, fredløs, myrmaure og sverdlilje er vanlige arter. Tjønnmoser og fagermoser er vanligst i bunnsjiktet.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

I flatt terreng ved innsjøer og tjern. Flyfoto: Tett tresjikt gir lys til normal grønn farge og typisk løvskogstekstur. Av og til refleks fra åpent vannspeil. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Dårlig undersøkt, men finnes trolig spredt til vanlig i områder med rike bergarter. BN-NB, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper