Varierer fra naken torv i nye torvtak til artsrik myrvegetasjon i eldre torvtak, karakterisert av graminider og urter. Bunnsjikt dominert av torvmoser, med innslag av andre bladmoser. Økende innslag av brune bladmoser med økende rikhet.

Økologisk karakteristikk

Kalkrikt torvtak er rik, åpen jordvannsmyr der de øvre torvlagene er høstet, f.eks. til torvstrøproduksjon eller til bruk som brensel, slik at naken torv blir eksponert. Kalkrike torvtak forekommer på opprinnelig kalkrik jordvannsmyr, og skilles fra kalkfattig torvtak ved forekomst av kalkkrevende arter. Etablering av arter i torvtak kjenntegnes ved rask suksesjon, men rekkefølgen på arters innvandring er nokså tilfeldig. Systematiske forskjeller i artssammensetning relatert til LKM som er viktige for variasjon i artssammensetning i våtmarkssystemer, vil etableres etter hvert, men vil være relativt små til langt ut i suksesjonsforløpet. Derfor er ingen lister over diagnostiske arter tatt med, men over tid vil arter fra rik jordvannsmyr eller rik myr- og sumpskogsmark etableres. Til slutt vil vegetasjon i gamle torvtak bli mer og mer lik slik vegetasjon. Grensa mellom typene settes der artssammensetning og miljøforhold ikke er observerbart forskjellige mellom det tidligere torvtaket og omkringliggende intakt torvmark.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Som regel flatt terreng. Nye torvtak ses tydelig i terrenget og i flybilder ut fra regelmessig form, naken torv og brun farge. Eldre torvtak kan være vanskelig å se.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, 03-C1.

Viktigste forvekslingstyper