Varierer fra naken torv i nye torvtak til relativt artsrik myrvegetasjon i eldre torvtak, karakterisert av graminider og urter. Bunnsjiktet er dominert av torvmoser, med innslag av andre bladmoser, gjerne med økende innslag av brune bladmoser med økende rikhet. Spor etter uttak av torv er synlige som groper eller grøfter, ofte vannfylte, med mer eller mindre rette kanter.

Økologisk karakteristikk

Kalkrikt torvtak er kalkrik, åpen jordvannsmyr der de øvre torvlagene er høstet, f.eks. til torvstrøproduksjon eller til bruk som brensel, slik at naken torv blir eksponert. Kalkrike torvtak forekommer på opprinnelig kalkrik jordvannsmyr, og skilles fra kalkfattig torvtak ved forekomst av kalkkrevende arter. Etablering av arter i torvtak kjennetegnes ved rask suksesjon, men rekkefølgen på arters innvandring er nokså tilfeldig. Systematiske forskjeller i artssammensetning relatert til LKM som er viktige for variasjon i artssammensetning i våtmarkssystemer, vil etableres etter hvert, men vil være relativt små til langt ut i suksesjonsforløpet. Derfor er ingen lister over diagnostiske arter tatt med, men over tid vil arter fra rik jordvannsmyr eller rik myr- og sumpskogsmark etableres. Til slutt vil vegetasjon i gamle torvtak bli mer og mer lik slik vegetasjon. Grensa mellom typene settes der artssammensetning og miljøforhold ikke er observerbart forskjellige mellom det tidligere torvtaket og omkringliggende intakt torvmark. Relativt nye torvtak synes tydelig som lange grøfter eller groper med mer eller mindre rette kanter, ofte vannfylte. Etter hvert vil kantene rase ut og myrvegetasjon reetableres i gamle torvtak, slik at skillet mot etablert myrvegetasjon blir mer utydelig. Siden torvtak må rekoloneres fra naken torv, forekommer torvmoseartene ofte som store kloner, mens naturlig myrvegetasjon karakteriseres av en jevnere fordeling av artene.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Som regel flatt terreng. Nye torvtak ses tydelig i terrenget og i flybilder ut fra regelmessig form, naken torv og brun farge. Eldre torvtak kan være vanskelig å se.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, 03-C1.

Viktigste forvekslingstyper