Snøleier på permanent våt mark i fjellet. Åpent og artsrikt feltsjikt med gramindier og urter. Mosedominert bunnsjikt. Ofte flekker med naken stein og grus og ustabil jord på grunn av jordflyt.

Økologisk karakteristikk

Snøleier på kalkrik, mer eller mindre permanent overrislet mark i fjellet. Typen finnes nedenfor store snøfonner og tilføres smeltevann fra disse gjennom store deler av vekstsesongen. I lavalpin finnes den i konkave forsenkninger i terrenget, men høyere opp kan den dekke større arealer også i flatt eller skrånende terreng. Moderate snøleier smelter ut relativt tidlig i sesongen (5-20 døgns vekstsesongreduksjon) og kjennetegnes blant annet ved mangel på lyngarter. Seine våtsnøleier smelter ut seinere i vekstsesongen og karakteriseres ved at mange karplanter mangler og at jordflyt er mer vanlig. Skilles fra kalkfattige våtsnøleier ved forekomst av kalkkrevende arter. Den stadige tilførselen av smeltevann og langvarig snødekke gir en artssammensetning med sterkt innslag både av snøleiearter og arter typisk for myr og kilde. Permanent vannmetning skiller mot snøleier på fastmark. Relativt rask nedbrytning grunnet rikelig tilførsel av friskt smeltevann, sammen med bortvasking av organisk materiale medfører lavt innhold av organisk materiale og derfor ikke torvdannelse.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt terreng eller skrånende flater og forsenkninger i terrenget, ofte nedenfor snøfonner.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O3-C1. Vanligst i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone, kun spredt i høyalpin. Vanligst i oseaniske fjell.

Viktigste forvekslingstyper