Dype kilder med tydelig torvdannelse. Mosedominert vegetasjon preger kartleggingsenheten, som nær kildeframspringet skiller seg klart fra omkringliggende vegetasjon. Feltsjiktet varierer, fra manglende til svært frodig. Graminider er vanligst, men et betydelig antall urter kan inngå og øker mot kildekanten. Vier kan danne kratt langs kanten.

Økologisk karakteristikk

Kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) der vannføring og vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan variere. Dekker vanligvis svært små arealer og opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant gjerne i tilknytning til kalkrike skogstyper og rikmyr. Selve kildesentrum er karakterisert av et teppe av moser der tuffmoser og kildemoser dominerer. Karplanter felles med kalkmyr inngår. Ellers er det stor variasjon i artssammensetning både når det gjelder moser og karplanter. Tabellen under inneholder bare et utvalg av artene som kan forekomme relativt vanlig i typen.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.

Utbredelse og regional fordeling

Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet i områder med rik berggrunn.

Viktigste forvekslingstyper