Myr med feltsjikt dominert av grami­nider og vedvekster. Større eller mindre innslag av vedvekster kan forekomme, først og fremst på tuenivå. Busksjikt kan være velutviklet eller mangle. Spredte forekomster av furu, bjørk eller gran kan forekomme. Bunn­sjiktet er velutviklet og dominert av torvmoser.

Økologisk karakteristikk

Myr nær fastmark eller på grunn torv med tilførsel av mineraler fra kalkfattig jordvann. Artssammensetning med relativt få karplanter, hovedsakelig graminider og lyngarter. Urter spiller liten rolle. Stort artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser. Betydelig innslag av fastmarksarter (arter som kjennetegner skog og/eller hei). Større forekomst og artsmangfold av klare jordvannsindikatorer skiller mot V1-C-5. Forekommer først og fremst i områder med kalkfattige bergarter eller kalkfattig mineraljord; i sør og i låglandet Østafjells fortrinnsvis i flatt terreng, i resten av landet også i hellende terreng (bakkemyr).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger, gjerne som lagg til høgmyr. FF: Farge ofte mørkt grønn til mørkt brun, men gras- eller torvmose-innslag kan gi lysere partier. Kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt på kysten og opp mot fjellet. Åpne områder har jevn tekstur; tekstur og farge varierer lite innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i BN-LA, O3-C1 men det er svært få forekomster igjen i BN.

Viktigste forvekslingstyper