Myr med feltsjikt dominert av grami-nider med innslag av urter. Spredte trær og kratt av bjørk, gran, gråor eller vierarter. Bunnsjikt dominert av torvmoser, med innslag av andre bladmoser.

Økologisk karakteristikk

Myr nær fastmark eller kilder, eller på grunn torv, som tilføres mineraler fra jordvann og kildevann med pH 5-6. Høyt artsmangfold, spesielt av graminider, med betydelig innslag av fastmarksarter (arter som kjennetegner skog og/eller hei) og av urter; vedvekster spiller liten rolle. Stort artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser, men også innslag av andre bladmoser. I lav­landet forekommer kartleggingsenheten gjerne nær intermediære kilder og mer diffuse grunnvanns­fremspring, f.eks. sig fra omkringliggende fastmark eller i lagg og dråg på høgmyrkompleks.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer i lavlandet, hovedsakelig i flatt terreng eller i forsenkinger. Større forekomster i høgereliggende terreng, der også i slake helninger. FF: Oftest middels grønn, med tekstur som varierer med innslaget av busker og kildepåvirkning. Tekstur og farge varierer noe innen regioner. Nær kysten og opp mot fjellet kan det være vanskelig å skille typen fra andre åpne områder på flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet BN-LA, O3-C1, men med tyngdepunkt i MB-LA og med små forekomster i BN.

Viktigste forvekslingstyper