Objektgruppen bygger på en egen SOSI-standardiseringskategori, og skal samsvare med offentlige egenskapsdata i matrikkelen. 5BY Bygningstyper består av ni variabler med til sammen 23 registrerbare enkeltvariabler.

5BY–BO Bolig

                5BY–BO–EN Enebolig og tomannsbolig (inkl. rekkehus, garasje, uthus og annen boligbygning)

                5BY–BO–HY Hytte (sommerhuis, fritidsbygg)

                5BY–BO–KS Koie, seterhus etc. (bygning knyttet til utmarksnæring; fiske, jakt etc.)

                5BY–BO–SB Stort boligbygg (blokk etc.)

                5BY–BO–VÅ Våningshus (på landbrukseiendom)

5BY–FB Fengsels- og beredskapsbygning (inkl. forsvarsbygning)

5BY–HE Helsebygning (sykehus, sykehjem, primærhelsebygning)

5BY–HR Hotell- og restaurantbygning (tilrettelagt for salg av serverings- og overnattingstjenester)

5BY–IL Industri-, lager- og primærnæringsbygning

                5BY–IL–EF Energiforsyningsbygning

                5BY–IL–FL Fiskeri- og landbruksbygning

                5BY–IL–IL Industri- og lagerbygning

                5BY–IL–VM Vindmølle

5BY–KF Kontor- og forretningsbygning

5BY–KB Kultur- og forskningsbygning

                5BY–KB–IB Idrettsbygning

                5BY–KB–KU Kulturhus

                5BY–KN–RB Bygg tilrettelagt for religiøse aktiviteter

                5BY–KB–SU Skole-, barnehage-, høgskole-, universitets-, museums- eller biblioteksbygning

5BY-SK Samferdsels- og kommunikasjonsbygning

                5BY–SK–AN Antenne

                5BY–SK–EB Ekspedisjonsbygning, terminalbygning eller bygning for veg- og trafikktilsyn (tilrettelagt for menneskers bruk av samferdselstjenester)

                5BY–SK–FY Fyrlykt

                5BY–SK–GH Garasje- og hangarbygning (tilrettelagt for oppbevaring av kollektive transportmidler)

                5BY–YT–SK Telekommunikasjonsbygning (mottaksstasjon for telesignaler, nettverksmaster etc.)

5BY–XB Andre bygninger (som ikke lar seg tilordne en av de andre kategoriene)