Miljøvariabelen beskriver ulike former for fysisk påvirkning på terrestriske, limniske og marine økosystem pga. menneskelig aktivitet.

MY Fysisk menneskepåvirkning er delt inn i 15 basisklasser med bakgrunn i ulike former for menneskeskapt fysisk påvirkning som fører til at artssammensetning og den økologiske funksjonen blir sterkt og irreversibelt endret. F.eks. vil etablering av en vegskjæring i løsmasser blottlegge nytt substrat hvor flora og fauna vil kunne etablere seg over tid. Tilsvarende vil oppdemming av en bekk til en dam eller en elv til en innsjø, føre til at det over tid vil bli etablert nye økosystemer i stillestående vann. Dvs. ferskvannsforekomster med lang oppholdstid og forekomst av en fullstendig næringskjede som inneholder krepsdyrplankton.

Basisklasser

Miljøvariabelen Fysisk menneskepåvirkning MY er delt inn i 15 basisklasser basert på ulike former for menneskeskapt fysisk påvirkning.

Kunnskapsbehov

Kunnskap om hvordan MY Fysisk menneskepåvirkning påvirker variasjonen i artssammensetningen er mangelfull for mange organismegrupper.