Denne miljøvariabelen er et uttrykk for intensiteten i tilførsel av jordvarme utover det som er normalt for et område.

Natur påvirket av jordvarme (geotermisk energi) finnes både på land og på havbunnen. I Norge forekommer jordvarmeinfluert natur på Spitsbergen som et fåtall små «øyer» med varme kilder på land, og på havbunnen flere steder i tilknytning til den midtatlantiske rygg som varme havkilder. I de varme kildene på land er det vann som er varmebærer, og bakken rundt de varme kildene blir også varmet opp. I de varme havkildene på havbunnen er det gass eller vann som er varmebærere. Liksom variasjonen i graden av kildestyrke fra sentrum til periferien i en kaldkilde, varierer graden av jordvarmeinnflytelse fra sentrum til periferien i en varm kilde og i en varm havkilde.

Basistrinn

Fon inndelingen i basistrinn er det lagt til grunn at dette er en gradient som ender i et artsuttynningsintervall, at artsuttynningsintervallets nedre trinn er c, og at gradientens naturlige endetrinn er der disruptiv forstyrrelse forhindrer en stabil artssammensetning.

Kunnskapsbehov

Det er usikkert hvor mye artssammensetningen endrer seg langs gradienten vist i trinndelingen. Videre er også selve trinndelingen med innslagspunktene et foreløpig forslag. Det er behov for både å systematisere eksisterende kunnskap og opparbeide ny kunnskap om arters fordeling langs jordvarmegradienten. Dette gjelder både for varme kilder og for varme havkilder.