S1 Dominerende kornstørrelsesklasse beskriver kornstørrelser til substrater i ferskvann og på fastmark.

I ferskvannsbunnsystemer er fordelingen av kornstørrelser enten et direkte uttrykk for VF Vannforstyrrelsesintensitet, eller av mindre betydning og opphav til mindre forskjeller i artssammensetning mellom spesifikke substrater. Det samme gjelder for fastmarkssystemer, der det benyttes en forenklet oppdeling av variabelen S1 Dominerende kornstørrelse. Betydningen av dominerende kornstørrelse for artssammensetningen i ulike raspåvirkete og skredutsatte skogsmarksutforminger er testet med generaliserte artslistedatasett.

Basistrinn