HR Semi-naturlig hevdregime beskriver to fundamentalt forskjellige hevdregimer som har gitt opphav til hovedkategoriene av semi-naturlig jordbruksmark.

Det ene hevdregimet er regelmessig lyngbrenning kombinert med husdyrbeite, som har gitt opphav til kystlynghei. Det andre er beite, slått, eller en kombinasjon av de to, som har gitt opphav til semi-naturlig eng.

Brenning kan også ha vært et viktig ledd i tidlige faser av et beite- og/eller slåtteregime (landnåmsfasen), eller som et vedvarende tiltak, f.eks. for å forbedre beitekvaliteten på mager mark.

Basisklasser