Denne komplekse miljøfaktoren beskriver de to fundamentalt forskjellige hevdregimene lyngbrenning og beite og/eller slått. 

De har gitt opphav til hovedkategoriene av semi-naturlig jordbruksmark; lyngbrenning som nøkkelelementet i hevdregimet som, i kombinasjon med beiting hele eller store deler av året, eventuelt også slått, har gitt opphav til kystlynghei, og beite og/eller slått, gjerne i kombinasjon (se NiN[2]AR1: kapittel B3g), som har gitt opphav til semi-naturlig eng. Brenning kan også ha vært viktig ledd i tidlige faser av et beite- og/eller slåtteregime (landnåmsfasen), eller som et vedvarende tiltak, f.eks. for å forbedre beitekvaliteten på mager mark. For nærmere beskrivelse av hver enkelt klasse, se de respektive hovedtypene.

Kunnskapsbehov: 

Ingen.

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

Se beskrivelser av de respektive hovedtypene som skilles ut på bakgrunn av HR-klassene.

Basistrinn