I værharde miljøer er VI Vindutsatthet en viktig kilde til variasjon i vegetasjonstetthet og artssammensetning. VI Vindutsatthet er blant annet en viktig landformdannende prosess i sanddynemark, og en viktig forstyrrelsesfaktor på rabber i fjellet.

Kraftig lokal vindpåvirkning kan ha en forstyrrelsesgradient som medfører begynnende artsuttynning og ender i disruptiv forstyrrelse i form av deflasjon (blottlegging av mineraljord etter fysisk ødeleggelse av vegetasjonen). Deflasjonsflekker er vanlig på ekstremt vindutsatte rabber i fjellet, i sanddynemark (eroderte dyner) og på særlig utsatte steder også i kystnær grus- og steinmark, f.eks. på gamle strandvoller dominert av grus på nordsiden av Varangerhalvøya.

 

Vinddeflasjon er resultatet av direkte fysisk skade på vegetasjonen, gjennom frysetørring, sand-, snø- og isslitasje eller annen mekanisk slitasje.

I ekstreme tilfeller kan hele torver med vegetasjon rives opp av vinden.

 

Kommentarer:

Variasjonen i artssammensetning mellom fjell-lavhei og avblåst rabbe er sammenstilt i generalisert artslistedatasett B11A.

Basistrinn