Variabelen omfatter innsjøer uten sirkulerende bunnvann. Innsjøer der bunnvannet ikke blandes med resten av vannet i innsjøen har som oftest avvikende kjemiske forhold som gir opphav til et spesielt artsmangfold.

Innsjøer der bunnvannet ikke sirkulerer kalles meromiktiske, og det ikke-sirkulerende bunnvannet kalles monimolimnion.

Felles for de fleste meromiktiske innsjøene er at de har avvikende kjemiske forhold. At bunnvannet i enkelte innsjøer ikke sirkulerer skyldes at bunnvannet er så rikt på salter, og følgelig har så høy massetetthet, at det alltid vil ligge på bunnen med mindre en ytre kraft pumper eller strømmer vannet slik at det blandes. Til en viss grad er hver meromiktiske innsjø unik, men det er likevel mulig å foreta en viss gruppering på grunnlag av det stagnerende bunnvannets egenskaper og opphav.

Basisklasser

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om gradientlengde mellom basisklassene FK∙a-e, og eventuelle andre klasser, og nulltrinnet. Dette for å teste hvilke basisklasser (bK) som bør utgjøre FK Ferskvannsforekomster med avvikende kjemisk sammensetning, og hvordan disse eventuelt bør brukes i typeinndelingen.