Åpen jordvannsmyr med relativt jevn overflate uten, eller med svake, myrstrukturer og dominert av fastmatter. Artene er relativt jevnt fordelt. Feltsjikt dominert av graminider og urter. Myr som er i bruk mangler vedvekster, men busker og trær kom­mer inn fra kantene når bruken opphører. Velutviklet bunnsjikt dominert av brunmoser og andre teppedannende moser.

Økologisk karakteristikk

Myr som tilføres mineraler fra kalkrikt jordvann (pH >6) og som gjennom lang tid har vært brukt til slått eller beite. V9-C-3 forekommer først og fremst i områder med kalkrik grunn, f.eks. i tilknytning til rike kilder. Vanligvis høy produksjon og stort artsmangfold i felt- og bunnsjikt. Bruken av kalkrike myrer til slått og beite var utbredt over store deler av landet, og typen dekte betydelige arealer i høgerelig­gende strøk. Disse arealene har nå i stor grad mistet sitt semi-naturlige preg og må da typifiseres som V1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. FF: Farge oftest gulbrun eller mørkt grønn, avhengig av når på året fotoet er tatt. Tekstur meget jevn, men gjengroing med kratt gir variasjon i teksturen og ofte middels grønn farge. Farge og tekstur varierer lite innen og mellom regioner. På flyfoto fremstår typen som åpne områder med jevn struktur, og kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt opp mot fjellet.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i BN-LA, O3-C1, men med tyngdepunkt i indre og midtre deler av landet.

Viktigste forvekslingstyper