Åpne kilder med varmt kildevann. Karakteristiske terrasseformede sintere er vanlige. Noen få basekrevende og tørketålende karplantearter.

Økologisk karakteristikk

Kun et fåtall varme kilder er registrert i Norge i to mindre områder ved Bockfjorden på Svalbard. Varme kilder karakteriseres ved varmt kildevann som føres opp til jordoverflata og der har en vesentlig høyere årsmiddeltemperatur enn gjennomsnittstemperaturen i omkringliggende øvre jordlag. Kildevannet er kalkholdig og kalk felles derfor ut som kalktuff, som gir kildene en spesiell geomorfologi med terrasseformede sintere. I sintere som ikke lenger har kildevann er det svært baserikt og stor uttørkingsfare. Noen få karplanter og moser kan etablere seg over tid. De geotermale forholdene gir gunstige økologiske forhold spesielt rett oppstrøms kildene. Dette fører til at en del arter med varmekrav kan vokse her. Dette arealet har mindre eller ingen kontakt med selve kildevannet. Skiller seg fra svak varmkilde ved å være mer jordvarmeinfluert (temperaturøkning 10–25 °C).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ligger i hellende terreng. Terrasser med kalktuff og grønn mosedominert vegetasjon skiller mot omgivende tundravegetasjon.

Utbredelse og regional fordeling

MATZ.

Viktigste forvekslingstyper