Mer eller mindre glissent tresjikt av gran, bjørk, gråor, svartor eller vier-arter. Busksjiktet velutviklet eller mang-ler. Feltsjiktet høyvokst og dominert av urter. Bunnsjiktet ofte dårlig utviklet og dominert av brunmoser og fagermose-arter.

Økologisk karakteristikk

Skogkledd myr og annen våt skogs-mark med svak eller manglende torvakkumulering. Jordsmonnet kan inneholde torv, men er oftest en humusholdig ‘sumpjord’. Mineraler tilføres fra kalkrikt jordvann eller kildevann. Stor variasjon i kalkinnhold, fuktighetsforhold, vanntilførsel og torvakkumulering. Artstilfanget og artsmangfoldet er stort, og artssammensetningen kan variere mye fra sted til sted. Både myrarter og fastmarksarter inngår. Urter og graminider domi-nerer. Forekommer først og fremst i områder med kalkrik grunn, ofte i tilknytning til kalkrike kilder, i kanten av større myrer, ved innsjøer og i andre områder med periodevis høg vannstand. Dekker små arealer i lavlandet; i høgereliggende strøk kan typen dekke betydelige arealer på grunn torv.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. FF: Fargen styres av dominansforholdene i tresjiktet; oftest mørk grønn når gran dominerer og middels grønn ved bjørkedominans; grønnere når torvmoser dominerer. Variasjon i tresjiktet gir opphav til variasjon i tekstur. Tekstur og farge varierer noe innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet I BN-NB, O3-C1, men sparsomt i BN. Sjelden på Sørlandet og Sørvestlandet på grunn av små arealer med baserik grunn.

Viktigste forvekslingstyper