Djupe kilder med tydelig torvdannelse. Mosedominert vegetasjon. Feltsjiktet varierer, fra manglende til svært frodig. Graminider er vanligst, relativt få urter inngår men øker mot kildekanten.

Økologisk karakteristikk

Kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) der vannføring og vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan variere. Dekker vanligvis svært små arealer og opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant mot intermediær og middelsrik myr. Selve kilden er karakterisert av et teppe av moser dominert av arter som teppekildemose og kaldnikke (i høgereliggende strøk). Større forekomst av torvmoser skiller mot V-C-2. Kildeurt og mjølker er de vanligste karplantene. Ellers er det stor variasjon i artssammensetning og mange arter er felles med intermediær myr.

Intermediær torvmarkskilde i nordboreal sone. Op: Øystre Slidre: Gravfjellet

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.

Utbredelse og regional fordeling

Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet.

Viktigste forvekslingstyper