Tresjikt dominert av furu, bjørk og/eller gran. Busksjiktet kan være velutviklet eller mangle. Feltsjiktet er ofte høyvokst og dominert av graminider, med større eller mindre innslag av vedvekster. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av torvmoser.

Økologisk karakteristikk

Skogkledd myr og annen våt skogsmark på torv med eller uten innslag av humusholdig jord; får tilført mineraler fra kalkfattig jordvann. Kartleggingsenheten forekommer først og fremst i områder med kalkfattige bergarter eller kalkfattig mineraljord, langs kanten av myrer og på fuktige flater og i forsenkninger i skogsterreng; i høgereliggende strøk også i hellende terreng. Artssammensetningen består av relativt få arter av karplanter, hovedsakelig graminider, med innslag av lyngarter. Urter spiller liten rolle. Det er stort artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser. Mange arter felles med V1-C-6.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. På flyfoto fremstår typen ofte som områder med glissen skog i kanten av myrer eller i skogsterreng. FF: Fargen styres av dominansforholdene i tresjiktet; oftest lys grønn når furu dominerer og middels grønn ved bjørkedominans. Variasjon i tresjiktet gir også opphav til variasjon i tekstur. Tuedannelse ofte synlig i åpne partier på flyfoto. Tekstur og farge varierer noe innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet I BN-NB, O3-C1, men mindre vanlig i BN.

Viktigste forvekslingstyper