Myr med svært artsfattig feltsjikt og, i tuer, med et betydelig innslag av vedvekster. Botnsjiktet er velutvikla og domineres av torvmoser. Busksjikt mangler, men furu kan danne tresjikt.

Økologisk karakteristikk

På næringsfattig, djup torv der overflatelaget får all sin mineralnæring fra nedbøren. Forekommer vanligvis i flatt eller svakt skrånende terreng på høgmyr, oseaniske nedbørsmyrer og planmyr. Artssammensetning med få karplanter, hovedsakelig graminider, men lyngarter dominerer på tuene. Skiller seg fra jordvannsmyr (V1) ved mangel på arter som indikerer jordvann.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer først og fremst i flatt terreng eller i forsenkinger. FF: Farge som regel brun til mørk grønn; lys bryn ved høyt innslag av gras eller lyse torvmoser. Tuer gir karakteristisk veksling i tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen og mellom regioner. På flyfoto fremstår typen med karakteristiske strukturer på høgmyr, men på kysten som åpne områder med jevn struktur som kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i BN-NB, O3-C1, men mest i SB-MB, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper