Variabelen beskriver hvor ofte jordbruksmark pløyes. Variabelen skiller de to vanligste driftsregimene på sterkt endret jordbruksmark; åker og varig eng. 

Sterkt endret jordbruksmark som er i aktiv bruk, kan fordeles på to «hoveddriftsformer» som, både med hensyn til miljøforholdene og artssammensetningen er vesentlig forskjellige; åker og oppdyrket varig eng.

Åker er fulldyrket mark som pløyes før den blir tilsådd for å dyrke mat- eller fôrvekster. Siden åkeren pløyes årlig (i noen tilfeller hvert annet år) består ugrassamfunnene i åker overveiende av ettårige arter. Tiden mellom hver gang marken pløyes er for kort til at det utvikles helhetlige økosystemer med flerårige arter.  uten helhetlige økosystemer.

Varig eng markberedes sjeldnere. Det går ofte (5–)10–15 år mellom hver gang marka pløyes opp og tilsåes på nytt. På denne tida rekker samfunn av flerårige arter å etablere seg.

Det er forskjellen mellom disse to driftsregimene som beskrives av variabelen MB Markbearbeiding.

Kunnskapsbehov: 

  • Det er behov for kunnskap om variasjon i gradientlengde mellom de to klassene, som grunnlag for å (re)vurdere status til naturtyper de gir opphav til.

 

Basisklasser