Sterkt endret eller ny marin sedimentbunn omfatter havbunn som er vesentlig endret ved deponering eller fjerning av masser, f.eks. nyanlagte badestrender, deponier for kjemisk avfall og overskuddsmasser fra gruvedrift.

Sterkt endret eller ny marin sedimentbunn dekker vanligvis små arealer og kan gjennomgå rask suksesjon dersom forholdene ligger til rette for at organismer skal etablere seg.

Sterkt endret eller ny marin sedimentbunn, eksemplifisert ved et havne- og verftsområde (Kaldnes, Tønsberg, Vestfold).

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Variasjon

Suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand på sterkt endret eller ny marin sedimentbunn (HS∙AB) starter gjennom irreversibelt inngrep som eksponerer ny sedimentbunn. Suksesjonshastigheten vil variere sterkt, avhengig av sedimentenes egenskaper (finmaterialrike og finkornete substrater kan koloniseres raskt, grove sedimenter koloniseres sakte eller forblir uten arter eller med svært artsfattige samfunn).

Det er grunn til å anta at akkumuleringen av arter gjennom suksesjonen mot en artssammensetning typisk for naturlig marin sedimentbunn (M4, M5) følger veger gitt av kombinasjonen av miljøvariabler som forklarer variasjon mellom og innen hovedtyper på naturlig marin sedimentbunn. I tidlige suksesjonstrinn vil arter akkumuleres mer eller mindre tilfeldig, i seinere trinn vil artssammensetningen stabiliseres. Som hLKM er inkludert sorterte sedimenter (S3), mens et hovedtypespesifikt inndelingsgrunnlag er brukt til å skille marin (finmaterialrik) sedimentbunn med sterkt avvikende kjemisk sammensetning fra sterkt endret marin sedimentbunn med lite modifiserte masser.

Tentativt er DL og SA inkludert som uLKM for M15.

 

Kunnskapsbehov

Det finnes knapt noen kunnskap om arealdekning, suksesjonsveger og variasjon i artssammensetning innenfor M15 Sterkt endret eller ny marin sedimentbunn.

Grunntypeinndeling

M15 er delt i 3 GT for antatt realiserte kombinasjoner for tLKM S3, + 1 GT for HS∙B (bare S3–E∙1 × S3–F∙2).