Sterkt endret eller ny fast saltvannsbunn omfatter saltvannsbunn som er vesentlig endret ved irreversibelt inngrep, f.eks. havneutbygging, installasjoner (oljerigger, offshore vindmølleanlegg).

Sterkt endret eller ny fast saltvannsbunn dekker vanligvis små arealer, og gjennomgår rask suksesjon mot en artssammensetning typisk for sammenliknbar naturlig fast saltvannsbunn dersom ikke helt spesielle forhold er til hinder for suksesjonen (glatt overflate, vedlikehold, etc.).

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Variasjon

Det er grunn til å anta at akkumuleringen av arter gjennom suksesjonen mot en artssammensetning typisk for naturlig fast saltvannsbunn (M1, M2 og M3) følger veger gitt av kombinasjonen av miljøvariabler som forklarer variasjon mellom og innen hovedtyper på naturlig fast saltvannsbunn. I tidlige suksesjonstrinn vil arter akkumuleres mer eller mindre tilfeldig, i seinere trinn vil artssammensetningen stabiliseres. Som hLKM er inkludert dybderelatert lyssvekking (DL) som skiller mellom miljøforhold som karakteriserer de tre hovedtypene på fast saltbannsbunn (M3, M1 og M2) og opplagt er en hovedkilde til variasjon i artssammensetning også på sterkt endret eller ny bunn.

Tentativt er VF og SA, som er hLKM i minst én av hovedtypene M1, M2 og M3, inkludert som uLKM for M14.

Kunnskapsbehov

Det finnes knapt noen kunnskap om arealdekning, suksesjonsveger og variasjon i artssammensetning innenfor M14 Sterkt endret eller ny fast saltvannsbunn.

Grunntypeinndeling

M14 er delt i 3 GT for hLKM 3 DL.