Innsjøbunn av grovt organisk materiale omfatter bunn med et lag av greiner, lauv og andre planterester som er lite nedbrutt.

Hovedtypen omfatter innsjøbunn som består av et tykt lag (> 3–5 cm) med grovt og lite nedbrutt organisk materiale. Det organiske laget kan bestå av greiner, blader og rester av planter. Lite nedbrutt betyr at det er mulig å kjenne igjen strukturer som kan knyttes til trær og andre planter, uten at det behøver å kunne artsbestemmes.

L8-C-2 Kalkrik til svært kalkrik (5,3 mg Ca/l) innsjøbunn av grovt organisk materiale i Tyrifjorden i Modum kommune.

L8-C-1 Svært til noe kalkfattig (0,9 mg Ca/l) innsjøbunn av grovt organisk materiale i Atnsjøen i Stor-Elvdal kommune.

Definisjon og avgrensning

Hovedtypen omfatter bunn som er helt dekket med et tykt lag (> 3–5 cm) organisk materiale, som består av planterester som er lite nedbrutt. Dette kan f.eks. være greiner, kongler og blader fra trær eller stengler, røtter og blader fra karplanter. Det organiske materialet skal ikke være mer nedbrutt enn at det er mulig å identifisere som rester av planter.

Dødt organisk materiale huser et eget samfunn av nedbrytere som består av mikroorganismer, særlig bakterier, og en rekke virvelløse dyr. Spesielt mange fåbørstemark og vanninsekter finner næring i dødt organisk materiale. Bunnens litt løse struktur gjør den lite egnet som substrat for fastsittende organismer, og vannplanter er ikke vanlig i L8 Innsjøbunn av grovt organisk materiale.

L8 Innsjøbunn av grovt organisk materiale dekker sjelden store arealer. I praksis dekker ofte forekomstene mindre arealer enn minstearealet for de fleste kartleggingsmålestokkene. L8 vil da kunne inngå i sammensatte figurer eller i mosaikk med sedimentbunn.

Grunntypeinndeling

L8 Innsjøbunn av grovt organisk materiale er betinget av Substrattype (dLKM, ST∙g) og delt inn i to grunntyper basert på variasjonen innenfor en miljøvariabel:

KA Kalkinnhold (tLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassede trinnene basert på basistrinn 1) kalkfattig (KA∙abcd, < 4 mg Ca/l) og 2) kalkrik (KA∙efghi, > 4 mg Ca/l) på grunnlag av variasjon i påvekstalger og bunndyr langs denne gradienten.

Oversikt over grunntyper

L8-1 Kalkfattig innsjøbunn av grovt organisk materiale

L8-2 Kalkrik innsjøbunn av grovt organisk materiale

Variasjon

For L8 Innsjøbunn av grovt organisk materiale er det ingen uLKMer som beskriver ytterligere variasjon.