Miljøvariabelen SO Sedimentopphav beskriver opphavet til sedimentene som elver og bekker transporterer nedover i vassdraget.

SO Sedimentopphav adresserer kilden eller opprinnelsen til sedimentene på bunnen av elver og bekker. Det skilles mellom tre klasser. Normale sedimenter har sin opprinnelse i berggrunn som er forvitret (SO·0), og varierer fra rent uorganisk materiale til sedimenter med betydelig innhold av organisk materiale. De to andre klassene omfatter sedimenter som har sin opprinnelse i henholdsvis marine leirsedimenter (SO·a) og breslam-sedimenter (SO·b). Begge disse klassene omfatter sedimenter som lett eroderes av, og suspenderes i, rennende vann og som derfor ofte fører til turbide vannmasser. Marine sedimenter finnes under marin grense, mens breslam-sedimenter finnes nedenfor nåværende eller tidligere isbreer.

Basisklasser

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om betydningen av sedimentopphav for artssammensetningen i ulike økosystemer.