Miljøvariabelen DK Dominerende kornstørrelse beskriver kornstørrelsen til substratet i innsjøer og elver. Gradienten går fra fin leire til fast fjell.

Substratet er en grunnleggende egenskap ved bunnen i elver og innsjøer. I NiN er det spesielt LKM-en DK Dominerende kornstørrelse, i tillegg til LKM-en ST Substrattype, som beskriver substratforholdene. Dominerende kornstørrelse er gjennomsnittet av diameteren til alle målte korn innenfor et avgrenset areal med elve- eller innsjøbunn (D50). Med korndiameter menes den målte diameteren på kornets korteste side (intermediæraksen). Kornstørrelsesskalaen som brukes i NiN er Wentworths skala. Denne skalaen strekker seg fra fin leire (DK·a) med kornstørrelse fra 1/4096 mm (0,00024 mm) til fast fjell (DK·¤).

De 27 basistrinnene kan grupperes i sju hovedgrupper. 1) Leire (DK·abc) består av kornstørrelser fra 1/4096 mm til 1/512 mm. 2) Silt (DK·defgh) består av kornstørrelser fra 1/512 mm til 1/16 mm. 3) Sand (DK·ijklm) består av kornstørrelser fra 1/16 mm til 2 mm. 4) Grus (DK·nopqr) består av kornstørrelser fra 2 mm til 64 mm. 5) Stein (DK·st) består av kornstørrelser fra 64 mm til 256 mm. 6) Blokk (DK·uvwxy) består av kornstørrelser fra 256 og oppover til de største blokkene. 7) Fast fjell (DK·¤) er endetrinnet for DK Dominerende kornstørrelse. Under kartlegging kan leire, silt og den fineste sanda vurderes med ‘fingermetoden’. Det går ut på å rulle en sedimentprøve mellom fingrene for å se om det kan lages en ‘fingertykk pølse’ eller ikke og om det er mulig å kjenne korn. Korndiameteren til kornstørrelsene fra grov sand og opp til blokk kan måles i felt.

Basistrinn

Miljøvariabelen DK Dominerende kornstørrelse er delt inn i 27 basistrinn. Kornstørrelsesskalaen som brukes som utgangspunkt for trinninndelingen er Wentworths skala. Nulltrinnet er konsolidert materiale og endetrinnet er fast fjell.

Basistrinn

Trinnbetegnelse

Beskrivelse (kornstørrelse i mm)

Hovedgruppe

0

Ukonsolidert materiale

-

 

a

Fin leire

1/4096 – 1/2048

Leire

b

Middels leire

1/2048 – 1/1024

c

Grov leire

1/1024 – 1/512

d

Svært fin silt

1/512 – 1/256

Silt

e

Fin silt

1/256 – 1/128

f

Middels silt

1/128 – 1/64

g

Grov silt

1/64 – 1/32

h

Svært grov silt

1/32 – 1/16

i

Svært fin sand

1/16 – 1/8

Sand

j

Fin sand

1/8 – 1/4

k

Middels sand

1/4 – 1/2

l

Grov sand

1/2 – 1

m

Svært grov sand

1 – 2

n

Svært fin grus

2 – 4

Grus

o

Fin grus

4 – 8

p

Middels grus

8 – 16

q

Grov grus

16 – 32

r

Svært grov grus

32 – 64

s

Små stein

64 – 128

Blokk

t

Store stein

128 – 256

u

Små blokker

256 – 512

v

Middels blokker

512 – 1024

w

Store blokker

1024 – 2048

x

Svært store blokker

2048 – 4096

y

Kjempeblokker

> 4096

¤

(fast) Fjell

Fast fjell

Kunnskapsbehov

Kunnskap om variasjonen i artssammensetningen på finere sedimenter er mangelfull.