Varierer fra naken torv i nye torvtak til artsfattig myrvegetasjon i eldre torvtak, karakterisert av graminider og med torvmoser i bunnsjiktet.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig torvtak er fattig åpen jordvannsmyr eller nedbørsmyr der de øvre torvlagene er høstet, f.eks. til torvstrøproduksjon eller til bruk som brensel, slik at naken torv blir eksponert. Kalkfattige torvtak forekommer på opprinnelig nedbørsbør og i fattige jordvannsmyr, og skilles fra kalkrikt torvtak ved mangel av kalkkrevende arter. Etablering av arter i torvtak kjenntegnes ved rask suksesjon, men rekkefølgen på arters innvandring er nokså tilfeldig. Systematiske forskjeller i artssammensetning relatert til LKM som er viktige for variasjon i artssammensetning i våtmarkssystemer, vil etableres etter hvert, men vil være relativt små til langt ut i suksesjonsforløpet. Derfor er ingen lister over diagnostiske arter tatt med, men over tid vil arter fra nedbørsmyr, fattig jordvannsmyr eller fattig myr- og sumpskogsmark etableres. Til slutt vil vegetasjon i gamle torvtak bli mer og mer lik slik vegetasjon. Grensa mellom typene settes der artssammensetning og miljøforhold ikke er observerbart forskjellige mellom det tidligere torvtaket og omkringliggende intakt torvmark.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Som regel flatt terreng. Nye torvtak ses tydelig i terrenget og i flybilder ut fra regelmessig form, naken torv og brun farge. Eldre torvtak kan være vanskelig å se.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, 03-C1.

Viktigste forvekslingstyper