Myr med tydelige grøfter, oftest med tresjikt dominert av furu, gjerne i kant langs grøftene, men kan også være åpen. Feltsjikt dominert av graminider og lyngvekster. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av torvmoser.

Økologisk karakteristikk

Grøftet torvmark omfatter irreversibelt drenerte våtmarkssystemer på torvmark, først og fremst åpne myrer, men også kilder, der dreneringen har ført til vesentlig endring i artssammensetning og større likhet med en annen våtmarks-hovedtype enn den som fantes på stedet før inngrepet ble gjort, for eksempel fra grøftet myrflate i retning myr- og sumpskogsmark. Endringene i artssammensetning på grøftet myr skjer gradvis ettersom myra tørrlegges og nedbrytning av torv starter. Grøftet myr vil likevel i lang tid beholde et tydelig preg av tidligere torvmark, både ved forekomsten av dyp, omdannet torvjord, grøfter og, til dels, ved at en del av våtmarkenes artssammensetning fortsatt overlever som restpopulasjoner. Etter hvert vil busk- og tredekning øke, og kunne danne striper med skog langs grøftene. Over tid kan systemet endres så mye at det ikke lenger kan karakteriseres som våtmark. Grøftet nedbørsmyr og skilles fra grøftet kalkfattig jordvannsmyr ved mangel av jordvannsindikatorer. Grøftet nedbørsmyr er ofte tilplantet, eller grøftet for oppdyrking.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes oftest i flatt terreng. Store grøfter i åpen myr synes oftest tydelig i flybilder, men kan være vanskelige å se dersom myra er skogdekt.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper