Enger oftest med relativt tett og høy vegetasjon dominert av urter og graminider. Bunnsjikt mangler eller sparsomt. Spredte busker og trær kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Omfatter semi-naturlig mark med konstant høyt grunnvannspeil, slik at våtmarksdefinisjon er oppfylt. Karakteriseres i tillegg til jevn og høy markfuktighet også av preg av kildevannstilførsel, dvs. tilførsel av friskt oksygenrikt grunnvann med stabil temperatur og stabilt kjemisk innhold. Innslaget av kildevannsarter skiller denne typen fra annen våteng. Skilles fra semi-naturlig myr ved at torv ikke dannes og ved at bunnsjiktet er lite utviklet. Skilles fra annen semi-naturlig eng ved konstant høyt grunnvannspeil og forekomst av arter som er tilpasset konstant våte forhold. Primært brukt til beite, men ble også slått. Beitet våteng og gjengroende slåttevåteng kjennetegnes av tuedannelse og at jorda er bløt. Høy næringsrikdom og høy produktivitet medfører rask gjengroing.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flater eller hellende terreng med kildevannspåvirkning. Oftest mørk grønn farge. Tekstur og farge oftest relativt jevn, men tuer er vanlig og gir karakteristisk tekstur.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet.

Viktigste forvekslingstyper