Velutvikla tresjikt av svartor. Frodig feltsjikt av nærings- og fuktighetskrevende arter. Gamle trær med sokler. Ofte vannspeil mellom tuer og soInnslag av salttolerante urter og gras. Dårlig utvikla bunnsjikt.

Økologisk karakteristikk

Kantskog langs beskytta havstrender, som oftest i godt skjerma bukter og viker. På marine løsmasser med direkte tilknytning til saltvann eller brakkvann. Noe tangpåleiring mot strandsiden gir god tilgang på næring. Svartor dominerer i tresjiktet. Høgvokste og næringskrevende urter dominerer i feltsjiktet. Mjødurt, humle, fredløs og myrmaure, sverdlilje er vanlige arter. Typen er karakterisert av klourt og innslag av nitrofile arter, f.eks. åkersvinerot og stornesle. Innslag av bregner og store starrarter som langstarr og slakkstarr.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

I flatt terreng ved skjerma viker og bukter. FF: Tett tresjikt gir lys til normal grønn farge og typisk løvskogstekstur. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Spredt langs kysten av Sørøst-Norge, men forekommer sporadisk nord til Nordmøre (disse er dårlig undersøkt). BN-SB, O3-O1.

Viktigste forvekslingstyper