Består av mosedominert vegetasjon med et fåtall karplanter. Kartleggingsenheten forekommer på steder i Arktis med stagnerende vann på grunn av permafrost som hindrer drenering av vannet nedover i grunnen.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig og intermediær permafrost-våtmark er våtmarkssystemer i den mellomarktiske tundrasonen på Svalbard som er betinget av permafrost. Typen finnes på flater og i forsenkninger i terrenget, der stagnerende vann samler seg og blir stående i eller like over mosesjiktet det meste av sommeren. Permafrostlaget ligger da som et ugjennomtrengelig gulv 30–40 cm under markoverflaten og utelukker drenering nedover i grunnen. Kombinasjonen av stående vann og iskald mark med temperatur omkring 0 °C hele sommeren, gir et svært kaldt miljø og begrenser artsutvalget til noen få arter som tåler både vanndekning og tidvis innfrysing i is. Kalkfattig og intermediær permafrost-våtmark har størst utstrekning på de sedimentære bergartene på Spitsbergen og Edgeøya. Svært kalkkrevende arter mangler oftest.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes i forsenkninger og flate lavereliggende arealer med stagnerende vann i landskapet. Ofte som små søkk eller dam-liknende strukturer i  eller som en bord langs små, grunne innsjøer.

Utbredelse og regional fordeling

MATZ.

Viktigste forvekslingstyper