Permanent våt mark. Karplanter mangler. Mosedominert bunnsjikt. Jordflyt nesten alltid til stede og naken stein og grus dekker store flater.

Økologisk karakteristikk

Ekstrem-kildesnøleie er snøleier på permanent overrislet mark i fjellet. Typen finnes nedenfor store snøfonner og tilføres smeltevann fra disse gjennom store deler av vekstsesongen. Ekstrem-kildesnøleier tilføres vann med svake til temmelig sterke kildeegenskaper, dvs. permanent tilførsel av friskt oksygenrikt vann med jevn temperatur og kjemisk sammensetning. I lavalpin finnes naturtypen gjerne i konkave forsenkninger i terrenget, men høyere opp kan den dekke større arealer også i flatt eller skrånende terreng. Ekstreme snøleier smelter ut svært seint i sesongen (25-40 døgns vekstsesongreduksjon) og kjenntegnes ved at karplanter mangler og at jordflyt er nesten alltid er til stede. Med økende snødekkevarighet og økende kildevannspåvirkning reduseres betydningen av kalkinnhold for variasjonen i artssammensetning, og ekstrem-kildesnøleier omfatter både kalkfattige og kalkrike typer. Den stadige tilførselen av friskt kildevann og langvarig snødekke gir en artssammensetning med sterkt innslag både av snøleiearter og arter typisk for kilde. Permanent vannmetning skiller mot snøleier på fastmark. Relativt rask nedbrytning grunnet rikelig tilførsel av frisk smeltevann, sammen med bortvasking av organisk materiale medfører lavt innhold av organisk material og derfor ikke torvdannelse.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt terreng eller skrånende flater og forsenkninger i terrenget, ofte nedenfor snøfonner.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O3-C1. Vanligst i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone, kun spredt i høyalpin. Vanligst i oseaniske fjell.

Viktigste forvekslingstyper