Består av grunne kilder på mineraljord eller med svak torvdannelse. Kartleggingsenheten har mosedominert vegetasjon som nær kildefremspringet skiller seg klart fra omkringliggende vegetasjon. Feltsjiktet varierer, fra manglende til svært frodig. Graminider er vanlig, men også mange urter og vier kan inngå og øker mot kildekanten.

Økologisk karakteristikk

Kilder (oppkommer/grunnvannsframspring) der vannføring og vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan variere. Typen er en grunnkilde, dvs. et konsentrert vannframspring omgitt av fastmark, i motsetning til torvmarkskilder som er omgitt av torvmark. Dekker vanligvis svært små arealer og opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant gjerne i tilknytning til kalkrike skogstyper og rikmyr. Selve kildesentrum er karakterisert av mosematter der tuffmoser og kildemoser ofte dominerer. Ellers er det stor variasjon i artssammensetning både når det gjelder moser og karplanter, og mange arter er felles med kalkrik myr og annen rik vegetasjon. Graminider er vanligst, men også et betydelig antall urter og vier kan inngå og øker mot kildekanten.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.

Utbredelse og regional fordeling

Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet i områder med rik berggrunn.

Viktigste forvekslingstyper