Myr der feltsjiktet er artsfattig og dominert av graminider. Større eller mindre innslag av vedvekster (busker og trær), først og fremst på tuenivå. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av torvmoser. 

Økologisk karakteristikk

Myr med svak jordvannstilførsel eller som tilføres svært kalkfattig jordvann. Artssammensetning med få karplanter, hovedsakelig graminider. Betydelig artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser. Forekommer først og fremst i områder med kalkfattige bergarter. Gradvis overgang mot nedbørsmyr (V3-C-1); V1-C-1 skiller seg fra nedbørsmyr ved spredte forekomster av jordvannsindikatorer (indikert med ‘KA∙a|0’ i tabellen med diagnostiske arter).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer først og fremst i flatt terreng eller i forsenkinger i myrer. Farge varierer fra brun til mørkt grønn i flyfoto avhengig av når på året fotoet er tatt. Oftest åpne områder med jevn tekstur. Kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt på kysten og opp mot fjellet. Tekstur og farge varierer lite innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i BN-LA; O3-C1, men i BN er det

Viktigste forvekslingstyper