Myr der feltsjiktet er artsfattig og dominert av graminider. Større eller mindre innslag av vedvekster (busker og trær), først og fremst på tuenivå. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av torvmoser. 

Økologisk karakteristikk

jordvannstilførsel eller som tilføres svært kalkfattig jordvann. Artssammensetning med få karplanter, hovedsakelig graminider. Betydelig artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser. Forekommer først og fremst i områder med kalkfattige bergarter. Gradvis overgang mot nedbørsmyr (V3-C-1); V1-C-1 skiller seg fra nedbørsmyr ved spredte forekomster av jordvannsindikatorer (indikert med "VT∙0|c" i tabellen nedenfor). Noen arter kan ha regionale forskjeller i preferanser til KA og VT (nedbørsmyr eller jordvannsmyr). Blant annet er det usikkert om sveltstarr også går i nedbørsmyr på Vestlandet.

Myrflate domineres av arter som mangler på fastmark og som typisk skyr fastmarksnære deler av myra. Myrkant har dominans av arter som også finnes på fastmark (f.eks. skogsarter på tuer), eller som ofte er knyttet til fastmarksnære deler av myra. Myrkantvegetasjon kan imidlertid dekke store deler av, eller hele myrer. Merk at det også finnes regional variasjon i artenes fordeling på myrkant og myrflate; noen typiske myrflatearter på Østlandet er indifferente på Vestlandet, bl.a. rome, bjørneskjegg og klokkelyng. Merk også at noen typiske myrflatearter er knyttet til de våteste partiene på myr, og derfor kan mangle i fastmatte- og tuedominerte myrer, f.eks. sivblom og hvitmyrak.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

 Forekommer først og fremst i flatt terreng eller i forsenkninger i myrer. Farge varierer fra brun til mørkt grønn i flyfoto avhengig av når på året fotoet er tatt. Oftest åpne områder med jevn tekstur. Kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt ved kysten og opp mot fjellet. Tekstur og farge varierer lite innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i BN-LA; O3-C1, men i BN er det opprinnelige arealet sterkt redusert.

Viktigste forvekslingstyper