Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn dominert av silt og sand i karplante- og mosebeltet i svært kalkrike innsjøer. Den finnes i mindre innsjøer med kalkrik berggrunn i nedbørfeltet.

Økologisk karakteristikk

Denne kartleggingsenheten omfatter beltet med sedimentbunn i strandkanter som kan tørrlegges i perioder og ofte mangler vegetasjon. Velutviklete strandkantbelter finnes ofte i tilknytning til grunnere partier i innsjøene. Svært kalkrik berggrunn og løsmasseavsetninger i nedbørfeltet med dolomitt, marmor, kalkstein eller kalkrik skifer kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

Identifisering

Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse og bølgepåvirkning.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i mindre innsjøer i nedbørfelt der berggrunn og sedimenter er svært kalkrike.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og DK Dominerende kornstørrelse.