Blomsterfluer (Syrphidae) og andre tovinger pollinerer grønnvier (Salix phylicifolia).

I Nord-Norge er det forventet store endringer i vegetasjon og artsmangfold på grunn av global oppvarming. Artssammensetningen av insekter er forskjellig i de tre viktigste vegetasjonstypene i nord: fjellbjørkeskog, vierdominert buskvegetasjon og åpen tundra. For å vite hvordan insektene blir påvirket, må man først vite hvilke insekter som finnes der!

Larvene til mange insektarter lever på og livnærer seg av kun én eller få plantearter. Dette gjelder larvene til mange sommerfugler og møll (Lepidoptera), biller (Coleoptera), planteveps (Hymenoptera: Symphyta) og tovinger (Diptera), f.eks. fluer og mygg. Disse artsgruppene blir fokuset i ForTunE. Langs gradienten fra fjellbjørkeskog via vierkratt til åpen tundra i Finnmark og Troms skal larver, galler og minerte blader samles inn for artsbestemmelse ved hjelp DNA-strekkoding, og vertsplanten registreres. I tillegg skal artssammensetningen av veps og fluer som er parasitter på larvene undersøkes. De parasittiske insektene bidrar til å regulere utbrudd av målerlarver i fjellbjørkeskogen, og kan derfor være interessante å undersøke nærmere. Insekter som pollinerer molte og vierarter kommer også til å bli samlet inn i forbindelse med prosjektet.

Målet med prosjektet er å sammenligne artsmangfoldet av insekter i forskjellige vegetasjonstyper, og hvilke habitater og planter som er foretrukket av forskjellige insektarter. Av resultatene fra DNA-strekkoding skal det opprettes et strekkode-bibliotek av planteetende insektlarver og parasittiske veps og fluer. Resultatene av studiet kan senere brukes i miljøovervåking og til å forutsi effekter av endring i habitat som følge av global oppvarming.

Foreløpige resultater

Ved å sette opp Malaise-feller forskjellige steder i Pasvikdalen og Varangerhalvøya har forskerne samlet et stort antall prøver. Fellene sto ute hele sommeren på forskjellige steder i 2019, 2020 og 2021. Innsamling av larver ble også gjort fra forskjellige de forskjellige vegetasjonstypene i nord. Prosjektet jobber videre med identifisering, vekst, og barkoding av materiale. Forskerne har også analysert tidligere innsamlet materiale og barkodet prøver av 118 parasitoider. Disse prøvene innehodler minst 18 arter. I tillegg til dette utviklet prosjektet en ny type "window-pitfall" feller som er tilpasset bruk på tundraen.